¬сички новини от ѕерник и региона
 рай на опашките пред касите на данъчните. ѕерничани вече могат да плащат местните данъци и такси от... јнсамбъл ‘илип  утев представ€ в ѕерник спектакъла "ƒиви €годи" ќсъдиха бившата управителка на ƒетско и ученическо хранене ѕерник, разпоредила част от получавани€ д...
   –егистраци€ѕарола

»ма ли прокурорски чадър за председател€ на √ѕ  ДЌј– ќѕУ –адомир —тефан ¬елинов?


19 март 2014  4 коментара

—нимка: prqkademokraciq.wordpress.com
—нимка: prqkademokraciq.wordpress.com


—нимка: prqkademokraciq.wordpress.com

 —тефан ¬елинов е избран за първи път за председател на √ѕ  „Ќј– ќѕ“ гр. –адомир на общо събрание на коопераци€та през 2000г. ќттогава е преизбиран за председател на коопераци€та на провежданите общи отчетни изборни събрани€, като последното отчетно изборно събрание е проведено на 05.03.2010г., на което е преизбран за четвърти път за председател на коопераци€та с мандат 4 години – до 24.03.2014г.

—рещу него има подадени 15 сигнала до –айонна прокуратура –адомир, както от член- кооператори, така и от други лица. ƒо момента н€ма повдигнато нито едно обвинение, въпреки фрапиращите нарушени€.  онстатирани са такива от √лавна дирекци€ ‘инансов контрол при ÷ — —офи€, посочени са и виновните лица, за нанесени вреди на коопераци€та, с оглед да им бъде потърсена отговорност. ¬ момента тече проверка и от ќкръжна прокуратура ѕерник, както и заведени дела от ќбщина –адомир срещу √ѕ  „Ќаркоп“.

ќт воденето на дела, независимо от това, че коопераци€та ги губи, печели адвокат —илви€ √еоргиева, ко€то е член – кооператор и член на управителни€т съвет на коопераци€та. ’онорарите на едно дело и варират от 500 до 810 лева на дело. —тефан ¬елинов и  онтролни€т съвет не са дали отговор на кооператори, по отношение на т€хно питане, каква е общата сума от хонорари, ко€то е получила адвокат —илви€ √еоргиева, за последните 5 години.

¬ последни€т си сигнал до прокуратурата кооператорите питат за получени суми от сделки, а именно за 306 300 лева. ѕитат защо, след като са получени тези суми, не са изплатени трудовите възнаграждени€ на работниците?!

Ќай-интересен от правна гледа точка е случа€т как —тефан ¬елинов доказва, че √ѕ  „Ќј– ќѕ“ е правоприемник на –адомирска попул€рна банка. “€ е закрита с постановление на ¬ълко „ервенков през 1951 година, като всички активи и пасиви са преминали към ЅЌЅ. «а да се снадби с нотариален акт за собственост на сладкарница „„ервено знаме“, той използва натурални€т акт за собственост на –адомирска попул€рна банка, а от удостоверението за актуално състо€ние на коопераци€та е видно, че същата е вписана в ѕернишки окръжен съд по фирмено дело 64 от 08.08 1958 година, поради което т€ не може да бъде правоприемник на –адомирска попул€рна банка.  ой му е помогнал и как ще се разбере съвсем скоро.

“ова не е единствени€т случай на грубо погазване на закона и правните норми. “е са множество на брой, с които в момента се занимава ќкръжна прокуратура ѕерник.

¬ сигнала до прокуратурата жалващите се кооператори мол€т прокурора да отстрани временно председател€т на √ѕ  „Ќј– ќѕ“ —тефан ¬елинов, за да не пречи на разследването и да бъде образувано досъдебно производство срещу виновните лица, за евентуално извършени престъплени€ от общ характер срещу виновните лица.

ѕосочва се, че от подадените до сега 15 сигнала срещу —тефан ¬елинов, –айонна прокуратура не само не е взела необходимите мерки, но по този начин го толерира да води до фалит и да ограбва коопераци€та.
Ќе е подминат и въпроса с неадекватната кадровата политика и ширещата се шуробаджанарщина.

„……………. райно време е да се разбере, че коопераци€та не е негова собственост, а на член-кооператорите, които разчитат да изхранват себе си и семействата си.“ – завършват вълнуващо последни€т си сигнал до прокуратурата жалбоподателите.

—тефан ¬елинов обжалва и решението на  омиси€та за предотврат€ване и установ€ване на конфликт на интереси, ( ѕ” »), пред јпелативен съд —офи€, но и от там потвърждават решението на комиси€та. «а да печели време, той е обжалвал и това решение пред ¬ърховен касационен съд. ≈два ли решението ще бъде по различно, но при всички случаи адвокатката му ще си получава хонорарите и то не малко.

≈то и „аст от решението на  ѕ” »: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ќа основание чл. 27, ал. 2 от «ѕ” », във вр. чл. 7, т. 2 от ѕќƒ ѕ” »,  омиси€та за предотврат€ване и установ€ване на конфликт на интереси
– ≈ Ў »:
”—“јЌќ¬я¬ј конфликт на интереси по отношение на —тефан ¬елинов – общински съветник в ќбщински съвет –адомир за мандат 2007-2011г., в качеството му на лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 9 от «ѕ” » за това, че на заседание от 19.04.2010г. на ѕосто€нната комиси€ по „”стройство на територи€та, строителство и транспорт“ към ќбщински съвет –адомир е участвал в подготовката на –ешение є73/30.04.2010г. за даване съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост ”ѕ» IX-2199 в кв. 175 по плана на гр. –адомир, в частен интерес на свързаното с него юридическо лице, по смисъла на §1, т.1 от ƒ– на «ѕ” » – √ѕ  „Ќј– ќѕ“ гр. –адомир, в нарушение на чл. 8, изр. 1, предл. 1 от «ѕ” », във вр. чл. 35 от същи€ закон.
”—“јЌќ¬я¬ј неподаване на деклараци€ по чл. 12, т. 4 от «ѕ” » от —тефан ¬елинов – общински съветник в ќбщински съвет –адомир за мандат 2007-2011г. в качеството му на лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 9 от «ѕ” », във връзка с гласуване на ƒокладна записка вх. є—-99/19.04.2010г. на заседание от 19.04.2010г. на ѕосто€нната комиси€ по „”стройство на територи€та, строителство и транспорт“ към ќбщински съвет –адомир, в нарушение на чл. 16, ал. 1, във връзка с чл. 37 от «ѕ” ».

ƒоговор є88/23.06.2010г. за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ”ѕ» IX-2199 в кв. 175 по плана на гр. –адомир.

—лед влизане на решението в сила ще се приложи разпоредбата на чл. 30 от «ѕ” ».
Ќа основание чл. 27, ал. 5 от «ѕ” » решението подлежи на оспорване пред съда по реда на јѕ  в 14-дневен срок от съобщаването му.

Ќа основание чл. 27, ал. 6 от «ѕ” » решението може да бъде оспорено от прокуратурата в частта, с ко€то не се установ€ва конфликт на интереси, по реда на јѕ  в едномесечен срок от съобщаването му.

‘илип «латанов
ѕредседател на  омиси€та за предотврат€ване
и установ€ване на конфликт на интереси
 ат€ —танева
„лен на  омиси€та за предотврат€ване
и установ€ване на конфликт на интереси
Ќиколай Ќиколов
„лен на  омиси€та за предотврат€ване
и установ€ване на конфликт на интереси
……………………………………………………………………………………………………..

Ќа 24 март изтича мандата на —тефан ¬елинов като председател на √ѕ  „Ќј– ќѕ“. ѕредстои отчетно-изборно събрание. ƒали прокуратурата ще чуе загрижеността на честните труженици в коопераци€та и ще приложи закона така, както би тр€бвало да бъде прилаган или отново ще спусне чадър над де€ни€та му ще разберем съвсем скоро. ясно е, че беззаконието не може да продължава така.

ѕрокуратурата съгласно конституци€та е призвана да опазва законните и морални норми в –епублика Ѕългари€, като прилага закона стриктно и без изключени€. «ащитата на престъпниците, в конкретност адвокатстването е определена рол€ със закон на адвокатите. “ълкуванието, преценката за виновност и осъждането е немаловажната рол€ на съдът.
Ќедопустимо е прокуратурата да изземва с действи€та си рол€та на съдник или защитник! ¬се пак Ѕългари€ е член на ≈— и Ќј“ќ и претендира, в лицето на правораздавателните органи за ѕ–ј¬ќ¬ј » ƒ≈ћќ –ј“»„Ќј ƒЏ–∆ј¬ј. ≈ƒ»Ќ ќ“ Ќј…-¬ј∆Ќ»“≈ ƒ≈ћќ –ј“»„Ќ»“≈ ѕ–»Ќ÷»ѕ» ≈ —“–» “Ќќ ѕ–»Ћј√јЌ≈ Ќј «ј ќЌј.

јвтор: Ѕисер Ѕо€нов

 

ќще за: —тефан ¬елинов  –адомир  Ќј– ќѕ 

ƒобави/гласувай в —вежо   ƒобави в Ћюбими.ком   —подели във ‘ейсбук «апомни    »зпрати    «а печат

4 коментара

19 март 2014 | радомирец
ќценка:
2
 (
4
 гласа)

ѕопитайте господин ¬елинов какви бизнес отношени€ има с лицето —ветослав –айков от гр. ѕерник как му плаща комисионни


19 март 2014 | “ой
ќценка:
1
 (
3
 гласа)

Ќесмен€ем - задължава служителите си да остав€т всеки месец от заплатата си за участие като кооператори, то не само не плаща заплати, но и това което има да дава му се вижда много.


19 март 2014 | anonimen
ќценка:
1
 (
1
 гласа)

gospod bavi no ne zadravq edin den toq bokluk shte si poluchi zaslujenoto kak si pravi gargara s horata ;)))))


1 април 2014 | човек
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

ѕитаме се кой е началник на районна прокуратура гр. –адомир след като никой не смее да пипне другариа —тефан ¬елинов.¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката